Logo
Head banner (page content)

Câu hỏi

CÂU HỎI

Chính sách bảo mật

Icon International coi trọng chính sách bảo mật của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo "Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông, v.v" và "Nguyên tắc Bảo vệ Thông tin Cá nhân" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

ICON International xin thông báo cho bạn về mục đích và phương thức sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua Chính sách bảo mật và những biện pháp đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Icon International (sau đây gọi là 'Công ty') coi trọng thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin. Thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân, công ty thông báo cho bạn về mục đích và cách thức sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp và những biện pháp đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Nếu công ty sửa đổi chính sách bảo mật, nó sẽ được thông báo qua thông báo trên trang web (hoặc thông báo cá nhân).

 • Chính sách này có hiệu lực từ ngày 20/5/2021.

Các mục thông tin cá nhân được thu thập

Công ty thu thập thông tin cá nhân sau đây để tư vấn trực tuyến.

 • Các mục thu thập: tên công ty, tên, thông tin liên hệ, e-mail, tiêu đề, nội dung, địa chỉ IP
 • Phương thức thu thập thông tin cá nhân: hỏi đáp trực tuyến

Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích sau.

 • Được sử dụng để tiếp thị và quảng cáo
 • Cung cấp thông tin quảng cáo như sự kiện, cung cấp dịch vụ và quảng cáo theo đặc điểm nhân khẩu học, xác định tần suất truy cập hoặc thống kê về việc sử dụng dịch vụ thành viên, cung cấp các dịch vụ liên quan đến kinh doanh mới và liên kết

Khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, thông tin đó sẽ bị hủy ngay lập tức. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết phải bảo quản theo quy định của pháp luật có liên quan, công ty lưu giữ thông tin thành viên trong một thời hạn nhất định do pháp luật có liên quan quy định như sau.

 • Các mục lưu giữ: phân loại, tên, số liên lạc, e-mail, tiêu đề, nội dung, địa chỉ IP
 • Cơ sở bảo tồn: Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v.
 • Thời gian lưu giữ: 5 năm
 • Hồ sơ trưng bày / quảng cáo: 6 tháng (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v.)
 • Hồ sơ về việc thu hồi hợp đồng hoặc đăng ký: 5 năm (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v.)
 • Hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hóa: 5 năm (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v.)
 • Hồ sơ xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp của người tiêu dùng: 3 năm (Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
Thong ke
backtotop